Ingen budgetökning för Huddinges äldre

Delade meningar om Huddinges äldreomsorg

Av Rasmus Grosin, Hedvig Tärnholm, Maja Andersson
Antalet sjukdagar för anställda inom äldreomsorgen i Huddinge kommun är ovanligt höga. Nu satsar man på att minska denna siffra, samtidigt som budgeten stramas åt och man hoppas spara in 3.6 miljoner kronor på personalkostnader.

Över 10 procent. Det är siffran som visar på 2016 års sjukfrånvaro inom äldreomsorgen i Huddinge kommun. Enligt kommunens verksamhetsplan ska man under 2017 prioritera att minska sjukfrånvaron. Samtidigt visar årets budget att resurserna till äldreomsorgen inte kommer att öka. Istället vill man spara 3.6 miljoner kronor på antalet anställda vilket i praktiken innebär nedskärningar och omfördelning av resurser.

Känner oro för framtiden

Barbro Lind, som sitter i äldreomsorgsnämnden för Miljöpartiet på Huddinge kommun och representerar oppositionen, känner oro.
  – De boende och personalen är de som primärt påverkas av den höga sjukfrånvaron. Det blir tyngre för dem som jobbar och stressande för de boende. Städningen sker mer sällan och ute-vistelserna blir sällsynta. Jag tror att det är svårt att få ner sjukfrånvaron så länge budgeten ser ut som den gör.

Fackförbundet Kommunal håller med om konsekvenserna, men menar att det höga sjukskrivningstalet inte nödvändigtvis har varit negativt.
   – Att talet är högt har berott på att kommunen tagit hand om sina anställda och inte sagt upp långtidssjukskrivna för att putsa siffrorna, säger Lelle Eriksson, ordförande Kommunal Huddinge.

Ond cirkel

Gunnar Sandell, ordförande på PRO säger att den höga sjukfrånvaron inom äldreomsorgen påverkar de boende negativt i form av minskad trygghet och sämre kvalitet på vården.
  – Jag tror att det som helhet blir en ond cirkel där personalen också känner av att man saknar förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Andra menar att sjukfrånvaron inte är ett problem. Ellinor Isacsson, enhetschef på Tallgårdens äldrecentrum förklarar.
  – Hos oss har vi en ganska låg sjukfrånvaro och den har sjunkit sedan förra året. Vi har satt in rehab-behandlingar där det behövs och ser resultat.

Inte bara negativa siffror

I kommunens delårsrapport från augusti 2017 syns att sjukfrånvaron minskat från 10.3 procent till 9 procent det senaste halvåret, men siffran är fortfarande hög. Ellinor Isacsson menar att det är naturligt med hög frånvaro inom äldreomsorgen, man jobbar i närkontakt med andra människor och sjukdomar sprids lätt. Hon hävdar även att det inte endast är negativt när personalen är sjuka och man behöver ta in vikarier.
  – Paradoxalt nog är det bra för våra vikarier när ordinarie personal är sjuk. Det gör att de får jobba mer vilket leder till att vi kan få in vana vikarier när personalen ska gå på semester.

Lelle Eriksson på Kommunal tycker att Ellinor Isacssons uttalande är cyniskt.
  – Att någon blir sjuk är självklart aldrig positivt. Att ha vikarier som ska läras upp bara för att slussas vidare minskar kontinuiteten vilket i sin tur drabbar vårdtagarna. Att sjukfrånvaron har minskat i år beror på att man sagt upp fler långtidssjukskrivna, inte att man tagit tag med de anställdas hälsa, säger han.

Ellinor Isacsson tror inte att den strama budgeten påverkar målet om minskad sjukfrånvaro.
  – Det handlar snarare om att följa upp frånvaron och sätta in rehab-insatser där det behövs.

En kvinna som valt att vara anonym och som har arbetat inom äldreomsorgen i många år delar inte den bilden. Den senaste tiden har hon upplevt att belastningen på de anställda ökat.
   – Facket vill få bort de delade turerna men det blir svårt i praktiken när det blir färre anställda. Hade man haft mer resurser och kunnat anställa flera hade man kunnat dela på passen på ett bättre sätt, berättar hon.

Plan för att minska frånvaron

I verksamhetsplanen för 2017 kan man läsa hur kommunen vill göra för att minska sjukfrånvaron. “För att minska sjukfrånvaron ska riktade insatser genomföras tillsammans med Personalhälsan”. När vi försöker kontakta Personalhälsan har deras nummer tagits över av fackföreningen kommunal. Det visar sig att Personalhälsan för Huddinge kommun har lagts ner.
  – Vi har ingen personalhälsa men duktig rehabpersonal och fysioterapeuter som arbetar med arbetsrelaterad sjukfrånvaro, berättar Love Bergström(M) ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Love Bergström tror att sjukfrånvaron kommer fortsätta sjunka, en åsikt som inte delas av Kommunals ordförande.
  – Vi tror att sjuktalen kommer att stiga, rejält. Man har sänkt bemanningen för att spara pengar, detta kommer i längden leda till att de som jobbar inom vården blir överbelastade. Våra anknutna säger att de inte ens hinner dokumentera vad som är fel vilket gör att siffrorna från 2017 blir inkorrekta, säger Lelle Eriksson.

Vill inte kalla det otur

Love Bergström har i dagarna varit med och gjort klart verksamhetsplanen för 2018. Inte heller nästa år tillförs det mer resurser till äldreomsorgen, förutom den årliga volymökningen. Att Huddinge har hög sjukfrånvaro inom äldreomsorgen beror enligt Love nästan uteslutande på sjukdomar som inte är arbetsrelaterade.

Menar du att ni har haft otur?
   – Jag vill inte kalla det otur men vissa saker beror helt enkelt inte på arbetsmiljön.