Knapp vid trafiksignal (Foto: Viktor Boström)

Oklart ansvar äventyrar synskadades trafiksäkerhet

Av Pauline Rosell, Felicia Palanius & Viktor Boström
I 2017 års budget har tre miljoner kronor avsats för tillgänglighetsanpassning i Huddingetrafiken. Samtidigt saknar de flesta övergångsställen trafiksignaler och endast ett fåtal har ljud. Detta innebär stora problem för synskadade. – Som fotgängare ska man ta ögonkontakt med bilföraren men det kan man ju inte om man ser dåligt eller inte alls, säger Tiina Nummi Södergren, Synskadades Riksförbund.

I Huddinges kommunala vägnät finns det ungefär 470 stycken övergångsställen och av dessa är det endast 31 stycken som innehåller en trafiksignal med ljud eller ljus. År 2016 var det endast 44 procent av övergångsställena i Huddinge kommun som var tillgänglighetsanpassade. Tillgänglighetsanpassning innebär att människor med funktionshinder får samma förutsättningar som andra på allmänna platser. Tiina Nummi Södergren, medlem i Synskadades Riksförbund, hävdar att ljudsignaler successivt tas bort från övergångsställen i Huddinge kommun.

– Man sätter inte upp några nya trafiksignaler vid övergångsställena. Det finns fortfarande trafiksignaler vid några övergångsställen, men då är det ofta vid skolor eller där cyklister ska passera.

Trafiksäkerhet för synskadade lågprioriterat

För personer med synnedsättning kan det vara avgörande att det finns en trafiksignal vid ett övergångsställe. En trafiksignal med ljud underlättar dels för att veta var man är, men även för att tryggt kunna korsa vägen. I kommunbudgeten för 2017 har tre miljoner kronor avsatts för tillgänglighetsanpassning i trafiken.

– Vi genomför åtgärder för att anpassa gatumiljön efter personer med funktionsnedsättningar, till exempel vid övergångsställen. Detta för att de ska kunna nyttja gatumiljön på ett smidigare och säkrare sätt. Vi jobbar också med att hastighetssäkra övergångsställen, istället för att öka antalet trafiksignaler, säger Jack Lu, trafikplanerare på Huddinge kommun.

Ett hastighetssäkrat övergångsställe innebär att det finns ett farthinder i direkt anslutning till övergångsstället. Det kan vara till exempel i form av en avsmalning eller ett gupp. Ett trafikljus kostar kommunen 400 000 kronor, medan ett gupp och en avsmalning kostar 25 000 kronor respektive 100 000 kronor.

 – Man måste själv lyssna efter trafik och avgöra när det är säkert att korsa. Jag hoppas att bilförarna förstår vad vit käpp och ledarhund betyder. Som fotgängare ska man ta ögonkontakt med bilföraren men det kan man ju inte om man ser dåligt eller inte alls, säger Tiina Nummi Södergren, Synskadades Riksförbund.

Oenighet kring ansvaret

Huddinge kommun ansvarar inte för alla övergångsställen och trafiksignaler. Fem av kommunens övergångsställen ansvarar Trafikverket för. Det är oklart vilka som står ansvariga för de trafiksignaler som Synskadades Riksförbund påstår ha blivit färre. Enligt Trafikverkets kundtjänst har inga trafiksignaler med ljud tagits bort i Huddinge och det finns heller inga planer på det. Att kommunen skulle ha tagit bort trafiksignaler med ljud är ingenting som Huddinge kommuns trafikplanerare Jack Lu heller känner till. Oavsett vem som bär ansvaret så kvarstår det faktum att endast 31 av Huddinge kommuns 470 övergångsställen har en trafiksignal.

 

 

Fungerar ljudet på din närmaste trafiksignal?

Kommentera nedan.