Catarina vill inte stressa fram en handlingsplan för Huddinge. Foto: Elin Seittu.

Så förebygger
Huddinge extremism

Av Elin Seittu & Ida Roos
I Huddinge kommun pågår ett förebyggande arbete för att motverka våldsbejakande extremism. Tillsammans med kommunens skolor och fritidsgårdar vill Huddinge öka kunskapen bland yrkesverksamma.
  • CVE inrättades i januari 2018.
  • Syftet är att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
  • Centret är placerat inom Brå, Brottsförebyggande rådet.
  • Huvudansvarig är Anna Lekwall
  • Efterträdare för Nationella samordnaren
  • Erbjuder rådgivning och stöd för yrkesverksamma

Catarina Klockerud är en av sex säkerhetssamordnare hos Huddinge kommun. Rollen omfattar ansvar för samverkansöverenskommelser, och arbetsuppgifter inkluderar även förebyggande arbete mot våld och mot våldsbejakande extremism. Detta har lett till att hon kommit i kontakt med såväl föregående nationella samordnaren som den nyligen upprättade enheten CVE (Center mot våldsbejakande extremism). Arbetet mot våldsbejakande extremism på nationell nivå inrättades 2014 med den nationella samordnaren. Det skedde i samband med den växande vågen resande till oros- och krisdrabbade områden.

 

Handlar sällan om skolungdomar

När Catarina var verksam under 90-talet handlade arbetet mot våldsbejakande extremism främst om att identifiera grupper, observera stöd som behövdes samt få med skolan i handlingsplanerna. De som återvänder från en nationalistisk miljö är dock sällan skolungdomar. Medelåldern på återvändande från Syrien ligger på ca 27 år, detta enligt en rapport av Magnus Ranstorp på försvarshögskolan. När vi pratar med Magnus beskriver han svårigheten med att fastställa statistik kring dessa grupper.
 – Såhär är läget; det är endast polisen och säkerhetspolisen som har de uppgifterna, bara de sammanställer denna typ av information. Sammanställningen sker ur underrättelsematerial, förundersökningar och andra bedömningar, säger Magnus.

Kommuner arbetar istället lokalt med att sätta ihop sin egen lägesbild. Den fungerar framförallt som ett forum där eventuella behov kan identifieras, utifrån det genomförs sen specifika förebyggande insatser. Catarina berättar hur de i Huddinge kommun sammanställer dessa genom att bland annat samla in klistermärken, flygblad och klotter med extremistiska budskap.


Samarbete med fryshuset
Catarinas ingång till arbetet mot våldsbejakande extremism kommunalt skedde via en kurs anordnad av nationella samordnaren, tillsammans med Lunds universitet. Genom ett samarbete med Fryshuset har anställda hos bland andra Huddinge kommun haft möjlighet att närvara vid en utbildning inom området. Initiativet har varit verksamt sedan 2017, med syftet att bidra till kommunernas förebyggande arbete för att motverka extremism.

Enligt Fryshuset är det som saknas hos kommunerna främst rekrytering av kompetens, men i övrigt anser de att utbytet mellan Fryshuset och kommunerna har varit positivt. Från Huddinge kommun deltog ca 130 anställda i kunskapslyftet.


Olika syn på säkerhetssamordnares roll
Catarina har nära till hands att vända sig till skolor, fritidsgårdar och arbeta just lokalt, något som visat sig fungera för att skapa goda förutsättningar att förebygga. När vi kontaktar lokala gymnasieskolor i Huddinge kommun får vi olika kommentarer på hur skolorna ser på säkerhetssamordnarens roll. Det visar sig att ungefär hälften av gymnasieskolorna anser att det är en person de kontaktar då problem har uppstått, och hälften anser att denne person ska kontaktas i förebyggande syfte snarare än i efterhand.

2015 gick den dåvarande nationella samordnaren ut och bad alla kommuner att skapa riktlinjer för arbetet mot VBE (våldsbejakande extremism). En insamling utfärdad av SKL (Sveriges kommuner och landsting) visar att 134 av Sveriges 290 kommuner fastställde en handlingsplan och skickade in den. Huddinge kommun var dock inte en av dessa.
– Det känns inte superakut. Vi vill inte stressa fram ett sånt beslut, om det sedan blir inaktuellt om ett år. Vi jobbar proaktivt även utan riktlinjer, säger Catarina.