Psykisk ohälsa. Foto: Mimmi Fouchenette

Psykisk ohälsa. Foto: Mimmi Fouchenette

Fler upplever god vård och omsorg

Av Hannah Fornmark, Mimmi Fouchenette
Huddinge kommun är en förebild för andra kommuner när det gäller psykisk ohälsa. Det tycker i alla fall socialnämnden i Huddinge, i en rapport från 2018. De arbetar aktivt med att bland annat förebygga psykisk ohälsa och samarbetar med många olika verksamheter. Ett av målen för 2018 är att fler ska uppleva god vård och omsorg inom psykisk ohälsa.
- 16% av Sveriges befolkning uppgav år 2016 ett "nedsatt psykiskt välbefinnande"
- 19% av befolkningens kvinnor hade
uppgett detta
- 12% av befolkningens män hade
uppgett detta
- I Stockholms- och Örebros län var andelen högst
Källa: Folkhälsomyndigheten

Eva Paulsén Karlsson är ordförande i socialnämnden i Huddinge. Hennes ansvarsområde som ordförande är att ge vård och stöd till äldreomsorgen, missbrukare och personer med fysiska och psykiska handikapp. Hon ställer upp på intervju till Nytt i Flempan och förklarar hur deras arbete fungerar. 

 

– Vi vill uppmärksamma de som behöver stöd i så tidig ålder som möjligt. Helst när de är mellan 10–20 år. Vi arbetar även med flera nya satsningar för att komma ännu närmre vårt mål, säger Eva.

 

I verksamhetsplanen för 2018 skriver socialnämnden i Huddinge kommun om sina mål. Ett av målen är att fler ska uppleva god vård och omsorg. De skriver bland annat om den uppsökande verksamheten för vuxna med psykisk ohälsa. Det är ett försöksprojekt som avslutas december i år, efter det ska kommunen avgöra om projektet ska fortsätta. Den uppsökande verksamheten är ett projekt som startade 2016 och finansieras av PRIO-medel (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa). De skriver att deras satsning kan vara ett föredöme för andra kommuner, eftersom verksamhetens specifika inriktning på vuxna är något som saknas i andra kommuner.

 

Meningen med projektet är att uppsöka personer som mår dåligt, men som inte själva söker den hjälp de behöver. Det kan handla om personer som lider av social fobi eller människor som på grund av andra orsaker inte lämnar hemmet. Den uppsökande verksamheten har fått kontakt med cirka 70 personer som tidigare varit okända för kommunen. Förutom uppsökarna i verksamheten är det bland annat familjemedlemmar, grannar, hyresvärdar och poliser som hör av sig till verksamheten.

 

Eva Paulsén Karlsson fortsätter att berätta hoppfullt om deras fortsatta arbete och mål för framtiden i Huddinge kommun.

 

– Jag vill tro att fler får bättre hjälp idag, eftersom vi arbetar mer förebyggande och går in tidigare. Jag tror också att sättet man pratar om psykisk ohälsa gör att det kommer upp till ytan snabbare, och då kan insatser sättas in tidigare, säger Eva.

 

 

Det ska vara lätt för den som är i behov av stöd att komma i kontakt med socialtjänsten. Man strävar efter att ge snabba svar via telefon, brev, e-post eller ett personligt möte. I en undersökning från socialnämnden, 2014 och 2016 framkommer det att två tredjedelar män och kvinnor är nöjda med kontakten de har haft med socialtjänsten. Det har blivit en förbättring sedan 2014 och under 2016 var resultatet högre än vad de hade tänkt.

 

Enligt socialnämnden levde 865 personer med psykisk ohälsa i Huddinge 2013. Det framgår även i redogörelsen att mer än hälften inte haft något arbete eller sysselsättning under året. Deras försörjning var genom sjuk- eller aktivitetsförsäkring och ekonomiskt bistånd. Enligt undersökningen så har största delen en psykiatrisk diagnos och olika former av missbruk.

 

Rapporten om budget och hur det har gått under försöksprojektet presenteras i samband med slutskedet i december. Då kommer statistiken från verksamheten presenteras hur det gått ekonomiskt, med målen och hur verksamheten kommer att bidra till förbättring och om det är något som kommunen i Huddinge vill satsa på.