Annelie Bivén och Monika Weiss ser positivt på en ny utbyggnad. Foto: Angelica Hedlund.

Vägen till bättre miljö går via Gladö

Av Robin Ek, Angelica Hedlund och Isabella Grödén.
SRVs återvinningsanläggning fick laga kraft för att bygga ut sin verksamhet redan år 2014. Utbyggnationen har dock tagit tid och mötts av klagomål från Gladös invånare. En utbyggnad behövs dock för att kunna sortera avfallen ännu mer än vad de gör idag menar avfallsingenjör Monika Weiss.
– Gips ligger historiskt sett i deponi till exempel. Nu vill vi ha gipsåtervinning, säger Weiss.
Deponi är ett modernare ord för soptipp, en plats där avfall dumpas (deponeras). Denna typ av avfallshantering minskar i Europa, eftersom miljökrav från bland annat EU kräver att avfallet sorteras. I övriga länder runt om i världen är dock detta vanligt förekommande, speciellt i u-länder då dessa länder många gånger inte har råd med modernare sophantering. Under 1970-talet, med sin uppblossade debatt om miljöförstöring, blev soptippen snabbt en kritisk symbol för slöseriet och överflödet i industriländerna.

Källa: avfallsverige.se

Vid SRVs återvinningscentral på Gladö samlas sopor från kommunerna Haninge, Huddinge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn in. Där sorterats de, bränns och till viss del deponeras. Matavfallet som kommer in omvandlas på plats till biogas som säljs till kringliggande mackar. 2014 fick SRV tillåtelse att bygga ut verksamheten för att kunna sortera i ännu större utsträckning. Trä skickas till exempel till Polen och återvinns till spånskivor och även gips ska kunna återanvändas.

Utbyggnationen av SRVs återvinningsanläggning har mött många motsättningar. Inte minst från kringliggande fastighetsföreningar. Kommunen har fått in ett antal klagomål gällande buller under byggnationen samt oro inför dålig lukt när utbyggnaden står klar. Vid två tillfällen har det förekommit stenknackning till sent in på nätterna. Det är något som varken SRV eller företaget Swerock tar ansvar för och det har fortfarande inte retts ut vilket företag som bär ansvaret för störningarna. Swerock är en av aktörerna som har arbetat med utbyggnaden.

– De flesta som bor i Gladö Kvarn har ett dagtidsjobb så verksamhet nattetid är verkligen inte optimalt, skriver en boende i ett klagomål till kommunen.

Huddinge kommun tog klagomålen på allvar och vidarebefordrade till de ansvariga hos de aktörer som någon gång jobbat där under arbetets gång. Däremot gick det inte längre än så, de som klagat blev skickade vidare till länsstyrelsen där de kunde överklaga.

 

Sophantering på SRVs återvinningstation. Foto: Angelica Hedlund.

Åsikterna går isär

Störande ljud från glaskross och diverse maskiner är något som SRV ser över regelbundet.

– Vi har bullermätningar var tredje år för att se så vi inte stör omgivningen, berättar Monika Weiss.

I ett utlåtande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har Gladös fastighetsägarförening kommenterat placeringen av bullermätningen som undermålig. De menar att mätningen skett i ett område som främst inte berörs av störande ljud och de tycker att invånarna i Gladö borde tillfrågats om var bullermätningen skulle utförts. Gladö fastighetsägarförening motsätter sig också de uppgifter som säger att SRV startat ett boenderåd bestående av boende kring anläggningen. De menar att de aldrig blivit tillfrågade att delta i någon sådan.

Gladö kvarns fastighetsägareförening anser att området istället, i första hand, bör ge möjlighet för enbart lättare industriverksamhet och kontor, som en "företagsby".

 

 

Miljötänk i fokus

I och med utbyggnaden kommer mer trafik att fara till och från anläggningen, och en förstärkningsåtgärd i korsningen Gladövägen/Haningeleden kommer behöva tillämpas. Det är trafikverket och länsstyrelsen överens om.

I ett större perspektiv är hela återvinningsverksamheten positiv ur miljösynpunkt, till exempel med bättre användning av biomaterial med biogasutvinning. Positivt är även att tillgängligheten till riksintresseområdet för rörligt friluftsliv kommer att öka i denna del av kommunen.

SRV ägs av kommuner som finansierar sophämtning och skötsel av sopstationer. Utbyggnationen av återvinningscentralen finansieras av SRV återvinning AB.

Det har tagit tid på grund av problem med betonggjutning och omläggning av trafik. Om en månad är den första utbyggnaden klar och fler väntar. Utbyggnationen av återvinningsverksamheten kommer ge bättre förutsättningar för att kunna öka materialåtervinning och minska deponin.

 

 

 

 

 

 

Länk till arbetsplanen för utbyggnationen.