Kvinnodominans i Huddinge kommun

Av Älva Täckenström, Carl Tuléus
Kvinnor sitter på majoriteten av chefspositionerna i Huddinge kommun inom barn- och äldreomsorg. Samtidigt ligger kommunen över rikssnittet av andel kommunalt arbetande kvinnor.
Kvinnor i chefsposition 2001 Samtliga yrkeskategorier i nämnd sektor, Sverige:
Totalt 25,9%
Privat 19,2%
Statligt anställda 29,3%
Landsting 48%
Kommun 55%

Kvinnor i chefsposition 2016
Samtliga yrkeskategorier inom nämnd sektor, Sverige:
Totalt 37,5%
Privat sektor 29%
Statligt anställda 40,6%
Landsting 73,7%
Kommun 67,2%

Lönekartläggningen från Huddinge kommun visar att färre män söker arbeten som skolskötare eller dagbarnvårdare, medan kvinnor väljer bort andra yrkesgrupper. Statistiken visar att fler kvinnor arbetar inom den offentliga sektorn, där kvinnorna besitter ledande tjänster inom barn- och äldreomsorg medan yrken som hantverkare domineras av män.

- Inom dessa yrken är det majoritet kvinnor, därmed är det ingen överraskning att det i sin tur är kvinnor som får högre positioner heller, säger Maria Svanberg personalstrateg i Huddinge kommun.

I Sverige är det ungefär 70 procent kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn. Huddinge kommun skiljer sig från snittet, av de totalt 5800 kommunalt anställda är nästan 80 procent av dem kvinnor. Kvinnorna har även de ledande positionerna, även om de i större utsträckning är inom omsorg och skola.
 Ungefär 67 procent av de kommunala cheferna i Sverige är kvinnor, Huddinge kommun skiljer sig även där då de ligger tio procent över snittet. Detta tycker Maria Svanberg är någonting som är inte ska ses som en nackdel.

- Det är en självklarhet att man vill att det ska vara lika, att det ska vara lika många män som kvinnor på dessa arbetsplatser. Men jag skulle inte heller säga att det finns några nackdelar med hur det ser ut, säger hon

Maria Svanberg menar att en faktor som spelar stor roll är hur samhället ser ut idag, det vill säga att könsnormer blir en faktor till varför det är fler kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn samt hur det kommer sig att de även är de kvinnorna som blir chefer inom nämnda yrkeskategorier.

- Det beror på hur det ser ut i samhället skulle jag säga, det vill säga att kvinnor söker sig till dessa typer av yrken och så syns det sedan i kommunen.

Lönerna är lika

Anna Bohlin, utvecklingsledare i Huddinge kommun, menar dock att lönerna trots allt är lika, något som stämmer överens med lönekartläggningen vi har tagit del av. Även om det självklart skiljer sig på vissa områden så arbetar kommunen aktivt för lika löner.

- Kommunen gör årligen en lönekartläggning där man gör en analys över eventuella löneskillnader mellan könen. Lönekartläggningen och analysen används sedan i kommunens årliga löneöversynsprocess. Detta för att ge lika löner, men även att lönekriterierna blir tydliga.

Maria Svanberg nämner att det inte finns några nackdelar med kvinnor i majoritet, men baksidan är att det bara är ett område i samhället. Lönerna är lika, men enligt Statistiska centralbyråns statistik är det endast 30 procent kvinnliga chefer inom den privata sektorn. Det visar att även om det i snitt är 70 procent i den offentliga sektorn kommer det vara ungefär 30 procent inom den privata som är kvinnor. Det i sin tur innebär att Huddinge kan se en kvinnodominans bland de kommunala cheferna, men det kommer statistiskt innebära ett underskott av kvinnliga chefer inom den privata sektorn.