Foto: Tenn Millington

Så kan LSS-förslaget påverka unga i Huddinge

Av Felicia Minorsson, Amir Mazni, Viktoria Mazerant
Ett stramare regelverk kan leda till att barn inte får tillräckligt stöd hemma.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den nya LSS-utredningen lutar åt kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans. Nedan listas några av förslagen i korthet.

 • Staten bör vara ensam huvudman för personlig assistans, även för de med grundläggande behov under 20 tim/vecka. (kommunalt beviljad assistans) Kommunerna ska dock fortsätta att finansiera de 20 första timmarna för varje assistansberättigad.


 • Personlig assistans ska inte beviljas till barn under 16 års ålder. De ska istället få en ny LSS-insats: ”Personligt stöd till barn”


 • LSS insatsen ledsagarservice tas bort och ska ingå i en ny LSS-insats.


 • I alla de tre ovanstående nya LSS-insatserna kommer kommunen att ha huvudansvaret och "den fulla" friheten att välja utförare och bestämma över hur stödet ska ges kommer inte att finnas.


 • Inför en schablon på 15 tim/vecka för aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter som är en del av andra personliga behov. (Tidigare timmar = )


 • Enbart 93, 5 % av schablonbeloppet ska betalas ut när anhöriga (som delar hushållsgemenskap) är assistenter.


 • Dubbelassistans ska beviljas endast om anpassning och hjälpmedel inte täcker behovet.


 • I den nya LSS-utredningen som publicerades av regeringen i oktober 2018 var ett förslag att personlig assistans för barn under 16 år ska avvecklas. En proposition som skulle innebära att ansvaret för omvårdnaden faller tillbaka på föräldrarna.

  Trots att den nya LSS-utredningen hittills bara är ett förslag så har den redan skapat stora debatter. I Svenska Dagbladet skriver företrädare för funktionshinderrörelsen att den nya LSS-utredningen är ett fullständigt haveri.

  Skulle förslaget gå igenom skulle den personliga assistansen för barn under 16 år istället vara ett stöd inom ramen för den nya insatsen “personligt stöd till barn”. Det stödet skulle innebära att assistansen blir kommunens ansvar och inte längre Försäkringskassans.

  Det stramare regelverket från Försäkringskassan har redan påverkat kommuner runt om i Sverige de senaste tre åren. I Huddinge kommun kan man se en ökad budget inom LSS. Detta beror bland annat på större resurser inom andra insatser som exempelvis daglig verksamhet och korttidsboenden. Skulle kommunerna även ta över ansvaret för barn under 16 år kan siffran stiga ytterligare.

  Ett vidare resultat kan bli att vårdnadshavare istället behöver ansöka om andra insatser enligt LSS, som exempelvis avlösarservice, korttidsvistelse eller ledsagning. Inget av ovanstående insatser ger dock barnet personlig assistans i hemmet. Det kan innebära att barnen inte längre kan bo hemma.

  Omstruktureringarna inom LSS har pågått under flera år. Idag beviljas endast 14 procent av ansökningarna. I Huddinge har det tagits färre beslut om personlig assistans år 2018 i jämförelse med 2016. Från 553 personer till 453 i december 2018.

  Den nya LSS-utredningen kommer beslutfattas i början av nästa år. Väljer regeringen att gå i den riktningen kan man förvänta sig stora omstruktureringar i både kommuner och landsting runt om i Sverige.