Många klagomål på trasig belysning har inkommit till Huddinge kommun. Foto: Allan Persson.

Mörka gator ökar otryggheten

Av Victor Thyrberg, Allan Persson & Markus Asplund
Dålig belysning i Huddinge kommun oroar. Framförallt kvinnor och flickor känner sig otrygga på kvällar och nätter. Trots tydliga mål om att göra kommunen tryggare har otryggheten ökat. Samtidigt har många klagomål om dålig belysning inkommit till kommunen, speciellt under dessa månader då mörkret tränger sig på allt tidigare.
Huddinge är på plats 20av stockholmsregionenens 26 kommuner i fråga om upplevd trygghet på kväll-och nattetid.

Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid:
Vårby: 50 procent Gladö-Lissma: 89 procent

Kvinnor: 61 procent Män: 82 procent

Sammanfattande betyget för kommunens medborgare i trygghet:
2015: 61 procent 2017: 55 procent 2019: 51 procent
*Länsstyrelsen
** Huddinge kommun "Mål & budget 2020"
*** SCB Medborgarundersökning nöjd-region-index

Otryggheten har ökat de senaste fem åren i Huddinge kommun, det visar medborgarundersökningar från SCB . Flickor och kvinnor uppger att de känner sig otrygga i en högre grad än pojkar och män. Det finns även stora skillnader mellan de olika områdena i kommunen. Detta trots att kommunen har satt tydliga mål för att öka den upplevda tryggheten. Enligt Stockholmsenkäten så är enbart 49 procent av alla flickor i nionde klass trygga i sitt bostadsområde kvällstid.

Nytt i Flempan frågade runt i Flemingsberg och flera kände igen sig, vi talade bland annat med Elin och Srosht, 15 år.

– När det är mörkt känner man sig ganska otrygg här, vi önskar mer belysning, berättar Elin och Srosht.

Det finns tydliga samband mellan trygghet och gatubelysning visar flera studier från till exempel Boverket och BRÅ (Brottsförebyggande rådet). De hävdar bland annat att det är ett väldigt kostnadseffektivt verktyg i brottsförebyggande arbete, där installering och underhåll av belysning är billigare än de kostnader som eventuella brott medför.

Många klagomål på belysningen.

Kommunen har satt upp egna mål för att öka belysningen. Trots detta så har ett femtiotal medborgarförslag lämnats in till kommunen de senaste två och ett halvt åren som berör bristande belysning, varav flertalet menar att det är en trygghetsfråga. En inventeringslista vi har fått tag på visar till exempel att av 41 återvinningsstationer så saknas belysning helt vid 20 och ytterligare nio behöver kompletteras.

I början av 2019 så släckte Huddinge kommun en stor del av gatubelysningen.Genom att förkorta tiden som gatlyktorna var tända så skulle 1 miljon kronor sparas in. Förslaget blev kortvarigt då stor kritik riktades mot kommunen.

Digitaliserad kartläggning

Vid samma tid påbörjades ett nytt projekt där gatubelysningen skulle digitaliseras. Förbättringen skulle leda till bättre struktur samt snabbare reparation av trasiga lampor. Digitaliseringen skulle slutföras under sommaren 2020 men är inte klart idag.

Niklas Halén, belysningsförvaltare på Huddinge Kommun, medger att de har en bra bit kvar innan projektet är färdigt. Vi frågade kommunalråd och ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden Christian Ottosson (C) varför projektet har dröjt.

 

– Anledningen till att det inte gick så bra var ju att vi hade en organisation på stadsmiljöavdelningen som inte fungerade. Det vi har gjort de senaste ett och ett halvt åren är att byta ut ledarskapet. Flera chefer fick möjligheten att göra något annat i livet, vi skapade ny organisation förra hösten för stadsmiljöavdelningen och vi signade nya avtal med leverantörer, till exempel där det rör belysning. Det har varit för dåligt, det håller jag med om. Brist på kompetens helt enkelt, säger Christian Ottosson.

 

Christian Ottosson (C) Kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt underhåll av stads- och utemiljöer i Huddinge kommun. Foto: Privat.

 

Feministisk stadsplanering

Vänsterpartiet menar dock att det fortfarande finns mer att göra. I protokollanteckningar från i år som vi tagit del av uppmanar Vänsterpartiet kommunstyrelsen till en mer feministisk stadsplanering. Det innebär att man stadsplanerar för att alla ska känna sig trygga utomhus genom till exempel mer belysning och god överblick. I Göteborg, Malmö och delar av Stockholm med rödgrönt styre så finns redan detta menar Vänsterpartiet. Enligt Christian Ottosson så byggs det redan utifrån fotgängarens perspektiv och att alla ska känna sig trygga och han ifrågasätter vad Vänsterpartiet menar skulle saknas.