Förbättrad undervisning på Annerstaskolan i Huddinge. Foto: Hanna Brante

Fortsatt hög frånvaro på Annerstaskolan

Av Hanna Brante, Johanna Eriksson & Lorin Aksac
Annerstaskolan har under flera år brottats med en rad problem: hög frånvaro bland eleverna, bristande arbetsro och otrygg skolmiljö. Skolan har gjort framsteg med hjälp av stöd från grundskoleförvaltningen och Skolverket, men en del av problemen kvarstår.

På Annerstaskolan går det idag 525 elever tillsammans med 41 lärare, varav 24 behöriga, vilket betyder att varje lärare ensam ansvarar för 12,8 elever vardera. I jämförelse med närliggande Ängsnässkolan, som har 13,3 elever per lärare, har de något färre elever att ta hand om, enligt siffror från Skolkollen. Trots det verkar problemen vara större på Annerstaskolan, främst med en större andel frånvaroanmälningar.

Annerstaskolan rapporterar i högre grad elever med hög frånvaro än andra skolor i kommunen. I Huddinge kommuns senaste enkätundersökning där eleverna själva fått beskriva situationen visar resultaten på att förhållandena behöver förbättras.
 

Vite på en miljon

Skolinspektionen gjorde år 2017 en tillsyn av Annerstaskolan där brister konstaterades. Sedan 2017 har Skolinspektionen följt upp arbetet i Annerstaskolan och 2018 gav de Huddinge kommun ett vitesföreläggande på 1,2 miljoner kronor då brister kvarstod. Vid en uppföljning året efter beslutade man att beloppet skulle sänkas till 800 000 kronor då flera brister var avhjälpta och man såg en positiv utveckling i skolan.

Lena Ländin, biträdande verksamhetschef för grundskolan i Huddinge kommun, berättar att skolan har gjort egna insatser exempelvis i form av att utöka elevhälsans specialpedagogiska kompetens för att eleverna skyndsamt ska få stöd. Annerstaskolan får även hjälp med insatser från förvaltningen och ingår i Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola” där ytterligare stöd ges.

Vad som kvarstår är att skyndsamt kunna ge elever extra anpassningar och särskilt stöd, samt säkerställa trygghet och studiero – något som ska vara åtgärdat senast januari 2021.

– Eleverna får stöd, men processen tenderar att bli utdragen. Vi arbetar för att varje elev så snabbt som möjligt ska få rätt stöd, säger Lena Ländin.

Nytt i Flempan har pratat med en förälder till ett barn som går på skolan som bekräftar uppgifterna om att det tar lång att få tillgång till rätt resurser.

– Det har tagit flera år för mitt barn att få den hjälp hen behöver, och under den tiden hamnade hen långt efter i skolan, säger föräldern.

“På högstadiet blir det värre”

Trots en rad förbättringar fortsätter Annerstaskolan rapportera om elever med hög frånvaro. Lena Ländin säger att detta inte behöver vara negativt, snarare tvärtom.

- Det stämmer att Annerstaskolan sticker ut med sin frånvarorapportering. Det innebär att de är bra på att rapportera och är ett tecken på att de följer rutinerna, Säger hon.

Men problemet att många elever inte går till skolan kvarstår. När Nytt i Flempan hör med några elever på skolan om skolgången säger de att det inte är bra med ett skratt.

- Det är mycket bråk, och stor skillnad mellan låg-, mellan- och högstadiet. På högstadiet blir det värre, säger en elev.

 

Lågt förtroende för vuxna

Fler elever här än på andra skolor i Huddinge kommun uppger att de har upplevt fysiskt våld på skolan. Detta framgår i skolans plan mot diskriminering. Undersökningen visar även att många har blivit illa behandlade av personalen, samt att det är färre elever än snittet som uppger att de har förtroende för en vuxen på skolan. Enligt undersökningen är det också få elever som anser att personalen säger till om de vet att en elev blir illa behandlad.

 

Nytt i Flempan har varit i kontakt med lärare och rektor på skolan, men ingen har velat kommentera.