Lokaliseringsförslag för det nya kommunhuset är utanför nuvarande kommunhus och paradisgaraget. Foto: Mathilde Gbotto Carlsson

Stor osäkerhet kring nytt kommunhus

Av Joacim Börjesson, Mathilde Gbotto Carlsson & Madona Al-Khameesi
I elva år har Huddinge kommun velat bygga ett nytt kommunhus men inte kommit till skott. Två förslag återstår för utredning – men de båda visar på stora osäkerheter. Risken finns att det långa arbetet inte lett någon vart över huvud taget.

2009 satte Huddinge kommun igång arbetet kring ett nytt kommunhus, vilket har mynnat ut i flera olika utredningar. Syftet med ett nytt kommunhus var från början att samla kommunens utspridda förvaltningar under ett tak och på så sätt effektivisera arbetet, vilket fortfarande gäller i dagsläget. Tolv platsförslag har sedan dess utvärderats på en översiktlig nivå. En tomt vid Sjödalsparken var länge under utredning, men slopades efter protester 2016. Idag, elva år efter projektets start, återstår två lokaliseringsförslag för bebyggelse: “Paradistomten”, där Paradisgaraget ligger idag, och “kommunhustomten”, där det nuvarande kommunhuset ligger.

 

Det är oklart när ett slutgiltigt beslut kan tas om platsen för det nya kommunhuset, och när beslutet väl tas beräknas det ta ytterligare omkring 7­–9 år innan inflyttning. Nicholas Nikander (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge, håller med om att 20 år för förverkligandet av ett nytt kommunhus är en lång tid.

 

– Jag håller med om att det är en lång process, men det är ett svårt uppdrag. En stor del av tiden fick vi lägga på omtaget efter avslaget av tomten vid Sjödalsparken. De första åren gick ju därför delvis förlorade, säger Nicholas Nikander.

 

I senaste utredningen, från september i år, framgår det att genomförbarheten inte är säkerställd för någon av de två återstående tomterna. Den största osäkerheten med Paradistomten är hur man ska ersätta de parkeringsplatser som försvinner vid rivning av Paradisgaraget. Dessutom blir tomtens centrala läge en trång byggarbetsplats där verksamheter och boende kommer att påverkas. Den största osäkerheten med kommunhustomten är dess kulturhistoriska värde, som skulle kunna sätta stopp för ny bebyggelse.
 

Ett misslyckande?

Efter 11 års planeringsarbete återstår alltså två tomtförslag, som båda har en osäker genomförbarhet. På grund av de två tomternas osäkerhet är ett sista alternativ som utreds att sitta kvar i de befintliga lokalerna.

 

– Poängen med projektet är ju att vi vill få till en effektivisering och modernare lokaler för medarbetarna, som dessutom är mer tillgängliga för Huddingeborna. De värdena kommer vi ju gå miste om ifall vi sitter kvar, och det skulle ju ses som ett misslyckande, säger Nicholas Nikander.

 

Kommunstyrelsens förvaltning hävdar att det finns för många frågetecken kring alternativen och därför krävs ytterligare utredningar för att kunna ta ett slutligt beslut om lokalisering av det nya kommunhuset. Den mest centrala utredningen i nuläget är en antikvarisk utredning av kommunhustomten som avgör om platsen är möjlig att bebygga med avseende av dess kulturhistoriska värden. Parkeringsfrågan är en vidare faktor som kräver utredning och är avgörande för de båda tomterna. De kommande utredningskostnaderna beräknas uppgå till 2,1 miljoner kronor.
 

Prislappen

Vad den totala kostnaden kommer att landa på för ett nytt kommunhus skiljer sig avsevärt mellan alternativen. Den beräknade kostnaden för Paradistomten förväntas ligga på cirka 1,2 miljarder kronor och för kommunhustomten cirka 940 miljoner kronor. Om inget av alternativen visar sig vara genomförbara kommer istället investeringar läggas på att rusta upp och sitta kvar i befintliga lokaler. Hälften av de effektiviseringar man vill uppnå med ett nytt kommunhus kommer i detta fall gå förlorade enligt kommunens utredningar. Den sista utvägen, att sitta kvar i befintliga lokaler, skulle kosta runt 337 miljoner kronor.