Karolinskas felprioriteringar befaras få stora konsekvenser. Foto: Amanda Niklasson

Karolinska öppet mål i öppet brev

I förra veckan rapporterade Nytt i Flempan om att Karolinska universitetssjukhuset varslat ytterligare 600 anställda. Enligt Dagens Nyheter har det sammanlagt varslats 1150 tjänster 2019. Trots det anställer Karolinska en ny omvårdnadsdirektör, ett beslut som mötts av starka reaktioner.

I ett öppet brev till finansregionråd Irene Svenonius (M) och sjukhusstyrelsen uttrycker Läkarföreningen oro angående utvecklingen. De menar att Karolinska gjort felsatsningar som riskerar att leda till försämrad tillgång till sjukvård för stockholmarna. Dessutom kan det få betydande ekonomiska konsekvenser. De verksamheter som riskerar att påverkas av felsatsningarna är bland annat cancerbehandling och transplantation.

 

Läkarföreningen undrar om Region Stockholms ursprungliga vision om Karolinska som ett “konkurrenskraftigt universitetssjukhus (...) med patientperspektiv och hög patientsäkerhet” har förändrats. De ifrågasätter de ekonomiska prioriteringarna och menar att besluten försämrar möjligheterna att bedriva forskning och utbildning.

 

Styrelsen föreslår nu en omorganisation bland annat med ett nytt chefsled, något som Läkarföreningen ställer sig kritisk till. De menar att en sådan förändring i ledningsstrukturen riskerar att leda till ökad byråkratisering, högre kostnader och försämrad patientsäkerhet. De poängterar även att det under de senaste åren gjorts flera andra omorganisationerna som försvårat situationen för både patienter och personal. 

 

Vi vill att styrelsen ska förstå varför den nuvarande organisationen inte fungerar. Vårt förslag är att det tillsätts en ansvarig chef på varje område, säger ordförande för Läkarföreningen och brevets avsändare Yvonne Dellmark i en kommentar till Nytt i Flempan. 

 

I verksamhetsmodellen som infördes 2016/2017 delade Karolinska upp klinikerna på flera områden. 

 

– Nu lägger man ihop dem igen, vilket är bra, men delar dem samtidigt på en annan ledd som skapar ännu mer problem. Det är olyckligt och bidrar till konflikter om vem som är ansvarig för vad, tillägger Yvonne Dellmark.

 

Svenonius bemöter kritiken

Enligt finansregionråd Irene Svenonius (M) är inga förändringar ännu beslutade, men att sjukhuset har för avsikt att genomföra omorganisationen. Detta eftersom man delar bilden som personalen givit uttryck för när de kritiserat den nuvarande modellen och strukturen. 

 

– Ledningens ambition är att förändringen ska bidra till en betydligt mindre byråkratisk och krånglig organisation. Den ska bli mer effektiv och bättre för anställda - och ytterst för patienten, säger Irene Svenonius (M) i ett svar till Nytt i Flempan. 

Läs också: