Miljökarta över den nya vägen. Källa: Trafikverket

Säkerhetsinitiativ
eller bromskloss?

Tvärförbindelsen Södertörn är namnet på den motorled som ska gå mellan Haninge och Kungens kurva. Den har länge varit på planeringsstadiet nu. Men många kritiska röster är höjda. Enligt Naturskyddsföreningen går beslutet om motorleden emot de nationella klimatmålen.

Sveriges nationella klimatmål är att landet ska bli fossilfritt och vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle. Naturskyddsföreningen tycker att beslutet om tvärförbindelsen går rakt emot dessa. De menar att det istället uppmuntrar till mer bilåkande och att leden är omodern.

“Huddingepolitiker agerar bromsklossar i klimatfrågan”, skriver de i en debattartikel i Mitt i Huddinge. “Istället för att satsa på moderna och hållbara transporter gör Huddingepolitikerna allt för att bygga den otidsenliga och flerfiliga motorvägen Tvärförbindelse Södertörn genom kommunen”.

Trafikverket bjöd i förra månaden in till samråd vid tre olika mötestillfällen. På sin hemsida förklararar de vad parterna skulle samråda om; bland annat vägplanen som handlar om vägens lokalisering, utformning och miljöpåverkan samt den nya gång- och cykelvägen som ingår i projektet Tvärförbindelse Södertörn.

När det gäller intrånget i naturskyddsområden kommenterar Trafikverket att “Tvärförbindelsen gör intrång i Gömmarens naturreservat. För att minimera påverkan planeras tvärförbindelsen att gå genom tunnel på sträckan genom Masmoberget.”

Att delar av sträckan ska byggas om är också av säkerhetsskäl. Väg 259 mellan Haninge och Kungens Kurva är en av länets mest olyckdrabbade och en tätare förbindelse mellan stadskärnorna skulle enligt trafikverket förbättra säkerheten.

Planerna på att lägga en del av sträckan under jord tycks inte vara nog för Naturskyddsföreningen. De menar att klimataspekterna överhuvudtaget inte beaktats vid planeringen och att projektet i slutändan främst kommer innebära ökad biltrafik och därmed ökade koldioxidutsläpp.