Foto: Kovan Alshawish

Foto: Kovan Alshawish

Allt färre utlån på Huddinges bibliotek

Intresset för att låna böcker minskar, samtidigt som intresset för e-böcker ökar. De senaste 20 åren har antalet lånade böcker per invånare halverats.

Folk lånar allt färre böcker i kommunen. Sedan 1997 har Huddinge kommuns invånare gått från att låna 6 böcker per person och år, till att idag låna 3 per person och år. Elisabeth Möllersten är bibliotekarie på Flemingsbergs bibliotek och tror att en av anledningarna är det ökande intresset för e-böcker.

– Jag tror att det är flera faktorer som spelar roll, dels att vi läser mindre i samhället. En annan faktor är att vi har ett sådant brett utbud av digitala medel, många använder e-böcker istället för fysiska böcker, säger Elisabeth Möllersten.

Biblioteken arbetar på flera sätt för att locka fler till att låna böcker. Ungdomar är en särskild grupp som prioriteras genom samarbeten med skolor.

– Bland ungdomar gör vi särskilda insatser för att få upp intresset. Klasser besöker oss och vi presenterar olika böcker. Det genererar faktiskt att flera kommer hit på sin fritid, säger Elisabeth Möllersten.

För få resurser för Huddinges elever

Nick Johnson-Jones, som är chef för konst och bibliotek i Huddinge kommun, tror att siffrorna kan vara något missvisande. Han menar att lånen egentligen inte minskat, utan snarare inte ökat i takt med den befolkningsökning som skett de senaste 20 åren. Men samtidigt tror Nick Johnson-Jones att siffrorna är en konsekvens av ekonomiska åtstramningar.

– Sedan 2016 har vi minskat vår budgetram med totalt 1,2 miljoner kronor vilket såklart har inneburit att resurserna minskat. Folkbiblioteken har inte resurser för 40 skolklasser, säger Nick Johnson-Jones.

Siffrorna på antalet lån visar inte hela bilden av bibliotekens faktiska syfte, tycker Nick Johnson-Jones. Han menar att biblioteken i Huddinge når fler individer än tidigare men antalet lån per besök varierar beroende på den socioekonomiska statusen i området.

– På de mer resursstarka områdena genererar nästan varje besök ett lån, medan i de socioekonomiskt svagare områdena genererar bara var tredje besök ett lån. I de resurssvagare områdena fungerar biblioteken mer som ett socialt rum där besökarna är mer benägna att använda datorer, prata med personal, leka och umgås. Där är syftet med besöken mer spritt, säger Nick Johnson-Jones.

Önskar tydligare statistik

Så även om lånen minskar är inte Nick Johnson-Jones orolig för Huddingebornas intresse för böcker. Han önskar istället tydligare statistik som visar en bredare bild av bibliotekens arbete. Elisabeth Möllersten är däremot mer kritisk till att boklånen minskar.

– Biblioteken skulle behöva mer resurser från kommunen. Om läsningen går ned kommer det att få konsekvenser. Jag tror man får svårare att tillgängliggöra sig olika typer av texter och att delta i det demokratiska samhället om man bara tar till sig ytligare information. Tänk alla upplevelser och insikter som kan fås från omvärlden som man riskerar att missa om man inte läser, säger Elisabeth Möllersten.