Så ska biblioteken i Huddinge stärka läsandet

Av Anton Carlsson
I Huddinge lånas färre böcker per invånare än genomsnittet för Stockholms län. Färre besöker Huddinge kommuns bibliotek, men i Skogås har man lyckats vända på trenden.

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att under en treårsperiod satsa på att stärka biblioteken. I Huddinge har detta lett till utökade bibliotekslokaler och ökat utbud. Biblioteken arbetar uppsökande för att nå nya målgrupper. Satsningar på det digitala biblioteket pågår, med målet att öka antalet lånade e-böcker. 2018 lånades 19 gånger fler fysiska böcker än e-böcker. 

– Vi märker absolut att fler lånar digitalt, men andelen digitala utlån i relation till antal utlån av fysiska medier är fortfarande väldigt liten, säger Linn Samuelsson, kommunikationsansvarig på kultur- och fritidsförvaltningen.

Resurserna spelar stor roll, då det påverkar bibliotekens möjlighet att köpa in nya böcker och bredda sitt utbud.

– Ökningen av e-lån skulle säkerligen vara större ifall vi kunde erbjuda ett större utbud av e-böcker än vad vi gör idag. Men den kostnadsmodell för e-böcker som biblioteken är hänvisade till, gör att utbudet vi kan erbjuda blir mer begränsat än för fysiska böcker, menar Linn Samuelsson.

Även bibliotekens placering spelar stor roll för hur många som besöker dem. Lokalerna måste finnas inom rimligt avstånd från där människor bor. Personaltäthet och öppettider påverkar hur lätt det är att låna en bok när man hittat något som intresserar en.  Linn Samuelsson påpekar att utvecklingen ser olika ut på kommunens olika bibliotek. 

Skogås bibliotek har sett en ökning av besök mellan 2017 och 2018.

Det går inte att veta hur besöksstatistiken för 2019 ser ut än. Men Karin Walterson, enhetschef på Skogås bibliotek, hoppas att ombyggnationen av biblioteket ska leda till både fler besök och utlån.

Ombyggnaden har introducerat en ny typ av lokaler i Skogås, som endast funnits på en plats i kommunen tidigare, i Segeltorp.

– 5 oktober öppnade vi en ny avdelning som vi kallar MerÖppet, säger Karin Walterson.

MerÖppet är en avgränsad avdelning med mer generösa öppettider. Denna avdelning går att använda även när det inte är någon personal på biblioteket. För att komma in använder man sitt bibliotekskort.

De mer generösa öppettiderna gör det enklare att ta del av bibliotekets tjänster. Karin Walterson är tydlig med att det är många som besöker biblioteket, men att det inte är alla som kommer för att låna böcker. En del kommer för att läsa tidningen, eller använda bibliotekets datorer. 

När Skogås bibliotek utökade lokalerna med avdelningen MerÖppet byggde de även om bibliotekariernas gamla kontor till studierum och en konstverkstad. 

– Bibliotek är inte bara en plats dit man går för att låna böcker, utan också en mötesplats. Vi har bokklubbar för barn och ungdomar, samt läsecirklar för vuxna, säger Karin Walterson.