lördag 18 maj 2024

Oroligheterna på Skogskällan gör undervisningen ohållbar

Läs också
Grundskolan Skogskällan i Huddinge. Foto: Ugo Arxet

Flera föräldrar har riktat kritik till Huddinge kommun kring hanteringen av elever på grundskolan Skogskällan. Klagomålen vittnar om en skola som styrs av elever, en hög grad av mobbning och barn med särskilda behov hamnar i bakgrunden. De anonyma föräldrarna som valt att anmäla kräver nu omedelbar förändring.

Hösten 2021 skedde en personalförändring på Skogskällan som ska ha lett till en förändrad situation för barnen. Konflikter upplevs dagligen och barnen går hem med en klump i magen. Skogskällans vision lyder följande: “Till våra skolor går eleverna med glädje, förväntan, lust att lära och vetskapen att de blir väl bemötta och respekterade av både kamrater och vuxna. Från våra skolor går eleverna med goda ämneskunskaper, stärkt självförtroende, trygghet i sin identitet och lust till vidare studier.”

I klagomål till kommunen beskriver en förälder hur ett barn i årskurs 2 sparkats i ansiktet av andra elever och stolar kastas i klassrummen mot både elever och lärare. Klagomålet beskriver även hur deras son blir slagen i skolan av ett flertal barn samtidigt och hans skolarbeten blir förstörda. Många föräldrar ska ha försökt att få ordning på den otrygga miljön på Skogskällan, men upplever att rektorn förminskar problemet. Lärare har även behövt avbryta lektioner på grund av stökiga elever som inte kan hanteras. Föräldern ska i början av året ha begärt att få sin son flyttad till en annan skola, men bytet sker inte förrän höstterminen 2022. Därför hoppas de på en skyndsam process från kommunen. Samtidigt vill de rikta särskild uppmärksamhet över situationen på Skogskällan för de övriga barnens bästa.

En elev i årskurs 6 har länge upplevt en otrygg miljö i klassen där förolämpningar av både elever och lärare är vardag. Vid ett tillfälle ska det ha gått så långt att killarna och tjejerna blivit uppdelade i olika klassrum. En förälder berättar att tjejerna i klassen är särskilt utsatta för förtryck. När problemen i klassrummen tas upp så har eleverna blivit omplacerade snarare än att erbjudas stöttning för att nå en förbättring. I ett fall har en lärare överlåtit undervisningen till högstadieelever trots att de saknar rätt kompetens för att hantera svåra situationer. Händelsen ledde till bråk mellan högstadieeleven och ett av barnen. Några barn i klassen som spelat in händelsen ska enligt föräldern blivit tvingade av rektorn att radera videon. Många av föräldrarna menar att konflikterna även gjort att lärarna inte har energi över till eleverna med särskilda behov, som dyslexi, adhd m.m., när de behöver hjälp vid diverse provtillfällen.

I en elevenkät på skolan från 2021 kände sig 88 procent trygga i skolan. Under föregående år (2020) där en likadan enkät lämnades ut till eleverna kände sig 34 procent illa behandlade av andra elever. Under 2021 hade svaret på samma fråga ökat till 48 procent.

– Enkätresultatet ser olika ut i olika klasser och då analyserar skolans pedagoger enkätresultaten tillsammans med sina grupper för att skapa en bild av situationen, menar rektor Caroline Gustafsson. Pedagogerna delger rektorn klassanalyserna och åtgärdsförslag. Rektorn intervjuar även elevrådsrepresentanter för att sedan kunna ta fram åtgärder. Årets enkätresultat är ännu inte klara så jag kan i nuläget inte yttra mig om varför årets resultat ser ut som det gör, säger Gustafsson.

Enligt föräldrarna så har rektorn förminskat problemen och inga effektiva åtgärder har gjorts. Gustafsson bemöter dock påståendet och hävdar att hon som rektor kontaktar elevers vårdnadshavare vid kränkningar som kräver omfattande utredning. Vid frågan hur skolan hanterar mobbningen samt bristen på resurser svarar Gustafsson att lärare skriver en incidentrapport till rektorn och skolans trygghetsteam. Därefter görs en utredning för möjliga åtgärder.

Ordförande i Utbildningsnämnden i Huddinge kommun, Jelena Drenjanin, gjorde följande kommentar kring klagomålen:
– Vi har en klagomålshantering och jag kommenterar inte enskilda ärenden. Insatser och dialog sker med berörda parter.

Skogskällan
  • Grundskola F-6 i Huddinge.
  • Belägen i Sjödalen- Fullersta
  • En del av Fullersta rektorsområde tillsammans med Stenmoskolan.

Ugo Arxet & Viktoria Wester

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami