Så hanterar vi dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto på Nytt i Flempan

För att du ska kunna registrera dig som användare på Nytt i Flempan behöver vi behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som vi kommer att behandla är namn, användarnamn och e-post. Vi tillämpar vid var tid gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Syftet med att behandla personuppgifterna är för att du ska kunna genomföra obligatoriska moment i kursen Redaktionellt arbete respektive Nyhetsjournalistik.  

Observera att denna personuppgiftsbehandling endast tar sikte på den behandling som sker i det interna publiceringssystemet. De personuppgifter som publiceras på den publika webbplatsen Nytt i Flempan omfattas inte av dataskyddsförordningen. Detta beror på att det finns ett utgivningsbevis för webbplatsen, vilket innebär att högskolan har en grundlagsskyddad rätt att publicera sin databas på aktuell webbplats enligt yttrandefrihetsgrundlagen. 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i första hand en uppgift av allmänt intresse då behandlingen är en del av examinationen i kursen Redaktionellt arbete. Efter att kursen har avslutats behöver vi behandla dina personuppgifter för att tillgodose din ideella upphovsrätt till publicerade artiklar, vilket innebär att vi kommer att behandla ditt namn och användarnamn så länge artiklarna finns publicerade. Denna personuppgiftsbehandling sker med stöd av högskolans berättigade intresse av att tillgodose upphovspersoner ideella rätt till de artiklar som publiceras på webbplats Nytt i Flempan.   

Personuppgiftsansvarig är Södertörns högskola. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.  

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta sanna.volny@sh.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sh.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Här loggar du in på Nytt i Flempan: https://nyttiflempan.sh.se/wp-login.php