lördag 25 maj 2024

Huddinges strategi att krossa kriminaliteten träder i kraft

Läs också
Sami Farihari är säkerhetsanordnare på trygghets- och säkerhetssektionen i Huddinge kommun. Foto: Mikael Andersson

Huddinge kommun fattade beslut i februari 2022 om att börja arbeta med GVI (gruppvåldsintervention). Strategin måste anpassas efter lokala förutsättningar och snart är den redo att träda i kraft. Sedan beslutet togs har kommunen implementerat de resurser som behövs.

Arbetet med GVI, en strategi för att reducera våld i kriminella miljöer, i Sverige drivs av BRÅ i samverkan med Polismyndigheten och Kriminalvården. En utgångspunkt är att majoriteten av allt grovt våld i samhället kan kopplas till ett fåtal individer. Därför ska samhället ska rikta sina resurser mot de individer och grupper som är mest våldsdrivande. Flera amerikanska studier visar att strategin har fått positiva resultat när det kommer till att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.

Under 2010-talet ökade det dödliga våldet bland kriminella grupper i Sverige. I och med det identifierade BRÅ bland annat GVI som ett av de mest kraftfulla verktygen mot denna typ av kriminalitet. Malmö blev pilotkommun för strategi 2018 men 2021 fick BRÅ, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag av regeringen att sprida GVI till fler orter i Sverige, däribland Huddinge. 

Nyttiflempan har pratat med Amir Farihadi, säkerhetssamordnare på trygghets- och säkerhetssektionen i Huddinge kommun, som förklarar hur strategin ska implementeras i Huddinge. 

– Kommun, polis och kriminalvård anpassar modellen tillsammans utifrån kommunens egen organisation och förutsättningar. Avdelningar som berörs kommer ha egna rutiner. Individer kommer att beröra olika avdelningar/enheter eftersom de är komplexa och unika ärenden. Säger Amir Farihadi.

GVI-modellen utgår utifrån högriskpersoner som ingår i nätverk utifrån polisens och kriminalvårdens kartläggning i Huddinge kommun. Huddinge ligger i fas med kartläggning och analys för att snart kunna planera den aktiva insatsen. Efter kartläggningen finns det olika sätt att jobba med individer. Ett av verktygen, förklarar Farihadi, är traumavård. 

– Traumavård kan ske på olika sätt för att nå en viss målgrupp. Personer kallas in för att prata med de kartlagda individerna. Exempelvis kan man ta in personal från traumavården för att förstärka budskapet. Det kan också vara någon anhörig som berättar om förlust av sitt barn. Ett annat verktyg är att ta in någon som pratar om förändring och hopp om framtiden, säger Amir Farihari. 

Traumavård är endast ett av flera verktyg som kommer användas. Ett annat verktyg som kommunen ser över är sanktioner som innebär snabba och förutsägbara konsekvenser för en hel grupp. Det är grupper som driver våldet, därav kan det ge större effekt än insatser som har fokus på individer.

Moa Vermcrantz

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami