torsdag 30 maj 2024

Vägprojekt i Flemingsberg hotar miljön: “Skrämmande”

Läs också
Trafikverket planerar nya vägar i Flemingsberg. Foto: Eja Andersson

Trafikverket planerar just nu två projekt i Flemingsberg. En motorväg från Kungens kurva via Flemingsberg mot Jordbro och en ny infart mellan Flemingsberg och Riksten. Men väggbyggena får stark kritik av miljöintressenter. 

Vi ska som nation gå mot att uppfylla våra klimatmål, planerna på att bygga vägen leder till motsatsen, säger Marica Lindblad på Naturskyddsföreningen. 

Syftet med motorvägen tvärförbindelse Södertörn är en snabbare och säkrare resväg. Målet med projektet mellan väg 571 Pålamalmsvägen och väg 226 Huddingevägen är att underlätta för trafikanter men också att förbättra gång- och cykelstråket som just nu är olämpligt att färdas på. 

Kritik har riktats mot Trafikverkets planer, bland annat från Naturskyddsföreningen i Huddinge. Projekten kommer leda till mer trafik som i sin tur bidrar till ökade koldioxidutsläpp och klimatförändringar. 

– Att verka för ökade transporter är inte bra ur miljösynpunkt. Om det byggs fler vägar, vet man att fler privatpersoner kommer att köra mer bil, och även att antalet lastbilstransporter ökar, säger Marica Lindblad hos Naturskyddsföreningen i Huddinge. 

Området där vägarna planeras att byggas kallas Hanveden och är utpekat som ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Här finns Flemingsbergs naturreservat som är fullt med granar, tallar, lavar och flera olika djurarter. Bygget av de nya vägarna kommer bidra till att skyddszonen runt reservatet försämras eftersom landskapet ändras. Ett småvatten med vattensalamander kommer läggas ner och andra djurs rörlighet i området kommer minska. Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i området kommer behöva avlägsnas. Bullernivån kommer bli högre och luftföroreningar kommer öka. 

– Projektet föreslås gå igenom värdefull natur som tidigare varit oröd. Ökat buller och förändring i landskapet kommer störa både djur och människor i området, berättar Marica Lindblad. 

Här ska vägen läggas. Foto: Eja Andersson

Trafikverket har tidigare haft som transportpolitiskt mål att minska påverkan på miljö. Riksdagens mål är att “säkerhetsställa en effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna i hela landet” och att minska klimatpåverkan med 70 procent till 2030. Personbilar och transport av inrikes gods är två av de största bovarna till koldioxidutsläppen. 

När Nytt i Flempan kontaktar Trafikverket angående deras arbete i Flemingsberg berättar projektansvarig att bygget inte kommer påverka miljön. 

– Vi ställer krav på att våra leverantörer av material håller miljökraven. Man kommer gå in i området över Hantverkarbyn och hålla sig utanför naturreservatet, så det kommer inte påverka miljön, säger Jan-Erik Gunnstedt projektansvarig på Trafikverket. 

Naturvårdsverket har också flera gånger uttryckt sin oro över Tvärförbindelse Södertörn där de pekar på en rad effekter av bygget. Enligt ett yttrande från 2019 är projektet “trots förbättringar för kollektivtrafik och cykel, främst inriktat på ökad framkomlighet för biltrafik, vilket kommer att ge bilen en ökad konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.” 

Naturvårdsverket och flera andra värnar om naturen och vill leva upp till klimatmålen, men Trafikverket lyssnar inte. 

–  Det är verkligen skrämmande, säger Marica Lindblad.

Senaste nyheterna

Hallå där, Maria Wolrath Söderberg!

Nytt i Flempan har träffat retorikern och författaren Maria Wolrath Söderberg.

Läs också...

Close Bitnami banner
Bitnami